Projektoví partneri

 CARSA konzultantská spoločnosť zameraná na technológie má: viac než 22 ročné skúsenosti v poskytovaní služieb verejným aj súkromným organizáciám v oblasti návrhu a rozvoja inovačných a technologických stratégií, rozsiahle skúsenosti v oblasti manažmentu komplexných projektov a využívania znalostného manažmentu. Paralelne s týmito aktivitami CARSA založila a rozvíja vlastné oddelenie pre vzdelávanie a tréning, ktorého hlavným cieľom je transfer a využitie nadobudnutých skúseností a vedomostí na trh. CARSA má dlhodobú históriu účasti v medzinárodných projektoch. Spoločnosť sa dosiahla významné úspechy dlhoročným pôsobením v projektoch Európskych rámcových programov a konzultanti spoločnosti CARSA sú uznávaní v európskych kruhoch vďake ich profesionalite a vôli pracovať podľa svojich najlepších schopností a vedomostí. 

Viac informácií nájdete na www.carsa.es

 


 

ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj  je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sídli v Košiciach, Slovensko.Hlavným cieľom občianskeho združenia ASTRA je podporovať rozvoj vzdelania, výskumu, vývoja a inovácií hlavne prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou a využitím zahraničných skúseností a kontaktov.Hlavné aktivity občianskeho združenia ASTRA:

-Vzdelávacie a tréningové aktivity s dôrazom na podporu elektronického a dištančného vzdelávania

-Výskumné a vývojové aktivity

-Tvorba koncepcií, analýz, prieskumov a štúdií, spracovanie programových a strategických dokumentov

-Prenos poznatkov vedy, výskumu a vývoja do praxe

-Príprava a realizácia projektov zameraných na podporu inovácií a rozvoja 

-Poradenstvo v oblasti projektového manažmentu 

-Podpora sociálnej inklúzie a rozvoja zamestnanosti v regiónoch

-Vydavateľské, publikačné aktivity

-Informačné, osvetové, propagačné a marketingové aktivity

-Rozvoj inovačného a ľudského potenciálu podnikateľských a nepodnikateľských subjektov

-Rozvoj regiónov s ohľadom na inovácie, IKT, vzdelávanie a informačné aktivity

-Budovanie sietí, transfer know-how, a rozvoj regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce

ASTRA participovala na viacerých medzinárodných projektoch v rámci komunitárnych programov TEMPUS, Leonardo da Vinci a Socrates a niektoré z nich riadila.

Viac informácií nájdete na www.astra-ngo.sk

 


 

Institute for Applied Systems Technology Bremen GmbH – (ATB), Nemecko, bol založený v roku 1991 ako nezisková organizácia spolkovým štátom Brémy, Brémskou univerzitou a skupinou priemyselných podnikov medzi ktoré patria Daimler, ATLAS Elektronik GmbH, a množstvo malých a stredných firiem Brémskeho regiónu. ATB má 18 zamestnancov na plný a 15 zamestnancova na čiastočný úväzok. Hlavnými strategickými podnikateľskými oblasťami ATB sú systémovaá analýza a dizajn, technológie softvérových systémov a znalostný manažment. V rámci oblasti Systémov analýz a dizajnu, ATB podporuje podnikateľské subjekty s cieľom zlepšovať ich podnikateľské procesy. ATB sa zameriava na tréningové a vzdelávacie potreby,  zakladanie učiacich sa organizácií, a zároveň poskytuje podporu organizáciám pri identifikácii vzdelávacích potrieb a príslušných prostriedkov na uspokojovanie týchto potrieb so špeciálnym dôrazom na zavádzanie pokročilých IKT riešení.  ATB je veľmi aktívny v oblasti technológiami podporovaného učenia, rozvoja prvkov kolaboratívneho učenia ako aj v oblasti výskumu vzťahu medzi znalostným manažmentom a e-learningom. 

Viac informácií nájdete na www.atb-bremen.de

 


 

PIAP bol založený v roku 1965 ako výskumno vývojová verejná nezisková inštitúcia s nasledujúcimi hlavnými úlohami: príprava a implementácia nových technológií, automatizované systémy, výrobné a meracie zariadenia pre rôzne odvetvia priemyslu. Vo všeobecnosti aktivity PIAP sú zamerané na vedecký a technický výskum, dizajn, malú a strednú produkciu a na zavádzanie moderných automatizačných techník a systémov, vrátané robotických do priemyselných podnikov, recykláciu, odborné vzdelávanie pre malé a stredné podniky v oblasti  automatizácie, robotiky, recyklácie, stimulovania technologických inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti. PIAP ma významné skúsenosti v riadení národných a medzinárodných projektov (LdV, projekty Rámcových programov EÚ, projekty zo štrukturálnych fondov). PIAP je vydavateľom vedecko-technologického periodika PAR - Pomiary, Automatyka, Robotyka a organizátorom medzinárodnej konferencie  S&T Conference – AUTOMATICON.

Viac informácií nájdete na www.piap.pl