Druhé pracovné stretnutie.

Druhé pracovné stretnutie konzorcia INNOVATRAIN TRANSFER sa konalo dňa 18/10/2013 v Košiciach na pôde združenia ASTRA. Stretnutie bolo venované zhrnutiu prvého roku projektu, partneri prijali konečné rozhodnutie o tvare a funkčnosti systému a rozsahu e-learningových materiálov. Partneri ďalej pripravili pracovný plán pre najbližších šesť mesiacov trvania projektu, prerokovali výsledky aktivít partnerov, otázky vzťahujúce sa k príprave priebežnej správy, a prediskutovali analýzu potrieb potenciálnych používateľov systému a potenciál používania systému po dokončení projektu.